Reklamační řád

R E K L A M A Č N Í     Ř A D

 

vydaný společností EXPOL TRADE s.r.o.  za účelem řádného vyřizování reklamací vad tuhých paliv

 

Čl. 1

Prodej tuhých paliv a reklamace vad se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,a dalšími  právními předpisy a normami.

 

Čl. 2

Společnost EXPOL TRADE s.r.o. odpovídá spotřebiteli za vady, které má prodané palivo již při převzetí. Neodpovídá ovšem za vady způsobené nevhodným skladováním, špatnou manipulací, či smísením s jiným palivem.

 

Reklamace:

a)  spotřebitel (kupující) uplatní reklamaci na skladě, odkud bylo kupujícímu palivo dodáno, nebo v objednávkové kanceláři, kde palivo kupující objednal,

b) kupující má právo ověřit si hmotnost prodávaného zboží na certifikované váze prodávajícího bezprostředně při prodeji zboží, nebo po prodeji na jiné certifikované váze, avšak za účasti zástupce společnosti EXPOL TRADE s.r.o.,  

c) reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady paliva písemnou formou a doložit ji příslušným prodejním dokladem.

 

Čl. 3

1) O reklamaci rozhodne vedoucí prodejního skladu nebo jiný pověřený zaměstnanec  po pečlivém prozkoumání bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 15 pracovních dnů od doručení reklamace.

2) Společnost EXPOL TRADE s.r.o. vyřídí oprávněnou reklamaci spotřebitele buď

a) poskytnutím slevy na prodané palivo,

b) dodáním nového paliva,

c) vrácením reklamovaného paliva kupujícím a vrácením kupní ceny ,

d) dodáním chybějícího množství paliva,

e) poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo,

f) dohodou jinak.

3) Pro rozhodnutí o reklamaci vad jakosti, vyžadující provedení laboratorního rozboru u příslušného ústavu, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. U reklamace vad jakosti zaměstnanec společnosti EXPOL TRADE s.r.o. odebere u kupujícího vzorek reklamovaného paliva, podle příslušné technické normy.

4) Bylo-li kupujícímu s jeho souhlasem prodáno palivo již se slevou, neodpovídá společnost EXPOL TRADE s.r.o. za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

5) Pevná paliva jsou v zásadě přírodními surovinami, které po vytěžení (výrobě) podléhají relativně rychlému znehodnocení a proto u nich nelze uplatnit obecnou zákonnou záruční dobu v délce 24 měsíců.

6) U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do 6 měsíců od převzetí paliva, nedošlo-li ke spálení více než 10% dodaného množství paliva a k podstatné změně kvality vinou nevhodných skladovacích podmínek. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem.

7) Spotřebitel má právo požadovat po společnosti EXPOL TRADE s.r.o. náhradu nutných nákladu spojených s uplatněním jeho oprávněné reklamace. Naopak platí, že společnost EXPOL TRADE s.r.o. má právo požadovat po spotřebiteli  náhradu nákladů spojených s uplatněním  neoprávněné reklamace.

  

 

 

Tento reklamační řád byl schválen společností  EXPOL TRADE s.r.o. a nabyl účinnosti dne 1.6.2017

 

 

V Ostravě dne 1.6. 2017

Martin Okenica, jednatel

O společnosti EXPOL TRADE, s.r.o.

Společnost EXPOL TRADE, s.r.o. má výsadní postavení ve skupině EXPOL a je dlouhá léta významným obchodníkem v obchodě s pevnými palivy. Ročně prodává statisíce tun pevných paliv uhlí, koksu a briket v nejrůznějších sortimentech.

Je vlastníkem čtrnácti uhelných skladů, které se nacházejí převážně na Bruntálsku a Novojičínsku.
Velmi významné jsou pro firmu dodávky paliv do větších energetických a průmyslových celků, které se nacházejí v ČR, ale i v zahraničí.

Zahraniční obchod je již od roku 1991 hlavní formou podnikatelských aktivit skupiny EXPOL.
V roce 2004 vznikla divize obchodu s realitami. Hlavním zaměřením této činnosti je obchod s byty a rodinnými domy. Realitní kancelář má svoji základnu v Ostravě.
Zveme Vás k návštěvě našich webových stránek. Když budete mít zájem o spolupráci s námi, pak my jsme připraveni.

Martin Okenica
jednatel

Kontaktní formulář